DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia: 

 •    – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 •    – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Lidia Rytelewska, kierownik adm. – gosp. (e-mail: kier.adm@szkola-muz.olsztyn.pl)

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formia

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dostyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie
 • Adres: 10-503 Olsztyn, ul. Kościuszki
 • E-mail: dyrektor@szkola-muz.olsztyn.pl
 • Telefon: 89 5276244

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. T. Kościuszki oraz dwa wejścia od strony internatu oraz od ul. Głowackiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia głównego prowadzi też podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się portiernia w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.