TERMOMODERNIZACJA PLACÓWKI

INFORMACJA O PROJEKCIE

Dyrektor PSM I i II st w Olsztynie Pani Teresa Taradejna – wyraziła gotowość do udziału w projekcie. – grudzień 2013, pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 10 marca 2014 r. – udział wzięła Dyrektor Teresa Taradejna oraz kier. Lidia Rytelewska

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje 139 szkolnych placówek artystycznych (187 starych, zniszczonych, generujących wysokie koszty utrzymania budynków).

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego. Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy budynków.

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd.

Całkowite koszty projektu: 501,4 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN

Nazwa projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, Priorytet I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

4 etapy postepowania w PSM i I II st. w Olsztynie

  1. Opracowanie audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – rozstrzygnięcie nastąpiło 16.07.2014 r. – w PSM I i II st. wygrała firma ERGOX EcoEnergia z Warszawy – wartość 65.000 zł, 1.Przedmiotem zamówienia to wykonanie usługi obejmującej: a) opracowanie audytów energetycznych, b) sporządzenie pełnej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków, dla których będą opracowywane audyty energetyczne w zakresie niezbędnym do rzetelnego opracowania przedmiotowych audytów oraz do wykorzystania na późniejszym etapie opracowania projektów – 16.07.2014 r.
  1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia wygrała firma – Biuro Projektów „BPBW” Spółka z o. o. 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28 cena – 129.273,00 zł- 19.02.2015 r.
  1. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynków PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie wygrała firma MBI Spółka z o. o. ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek Wartość umowy: 166.050,00 zł. – 14.11.2017 r.
  1. Termomodernizacja budynków PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie” – wykonawca : Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Spółka z o. o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50H Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PEDBUD Spółka z o. o. 11-041 Olsztyn, ul. Pawia 2 – Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 17 listopada 2017 r. – pierwsza Rada budowy odbyła się 27.11.2017 r. – przekazanie placu budowy wykonawcy.

Wartość projektu – Szkoła: 11.364570,91 zł

Internat – 4.569.606,07 zł

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone w: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn.

W szczególności wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót:

1. Budynek szkoły

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie ścian fundamentowych.

b) Ocieplenie stropodachów.

c) Ocieplenie podłóg na gruncie.

d) Wymiana okien.

e) Udrożnienie i uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach które jej nie posiadają.

f) Wymiana węzła cieplnego.

g) Budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali koncertowej, Sali kameralnej i sali rytmiki.

h) Budowa systemu oświetlenia wbudowanego w oparciu o oprawy LED.

i) Budowa systemu PV.

j) Budowa systemu BMS.

2. Budynek internatu

a) Docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych.

b) Ocieplenie stropodachu.

c) Ocieplenie podłóg na gruncie z wykonaniem nowych posadzek.

d) Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

e) Wymiana instalacji c.w.u. z cyrkulacją.

f) Wymiana instalacji c.o.

g) Budowa systemu wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w pomieszczeniach kuchni, stołówce. pokojach nauczycielskich, świetlicy i pokojach biurowych.

h) Wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem w oparciu o oprawy LED,

i) Budowa systemu BMS.

Zakończenie prac z umowy głównej nastąpiło 7.11.2018 r.

Ponadto w ramach programów MKiDN oraz Programu inwestycyjnego w 2018 i 2019 r. i robót dodatkowych wynikających z konieczności wykonano:

– instalację p.poż. w budynku szkoły i internatu, modernizacja instalacji hydrantowej, wydzielenie oraz instalacje oddymiania klatek schodowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na przeciwpożarową.

– wymianę stolarski drzwiowej na dźwiękoszczelną w bud. Szkoły

– wymianę parkietów w budynku szkoły,

– wymiana okładzin sufitowych i ściennych na dźwiękochłonne w bud. Szkoły,

– Wykonanie zabezpieczeń przed wjazdem samochodów nieuprawnionych na teren parkingu – zamontowanie bariery łańcuchowej wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej oraz kolczatki naziemnej.

– wymiana balustrad zabezpieczających schody i okna na klatkach schodowych,

– wymiana oświetlenia zewnętrznego – lampy uliczne,

Kosz wszystkich prac dodatkowych to – 2.464.610,96 zł, Razem wartość wszystkich prac na terenie szkoły i internatu w latach 2017 – 2019 – 18.398.787,94 zł

MKiDN

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/