REKRUTACJA DO PSM II STOPNIA

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II ST. NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 8-14 CZERWCA 2022 R.

nabór wniosków w sekretariacie szkoły trwa od 1 kwietnia do 7 czerwca 2022 do godz. 15,00WYMAGANE DOKUMENTY

INSTRUMENTALISTYKA I RYTMIKA

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 1a) do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.szkola-muz.olsztyn.pl, który należy złożyć w terminie od 1 kwietnia do 7 czerwca 2022 do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

Do WNIOSKU należy dołączyć :

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (Załącznik nr 2) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej II stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego).


WOKALISTYKA

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 1b) do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.szkola-muz.olsztyn.pl), który należy złożyć w terminie od 1 kwietnia do 7 czerwca 2022 do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

Do WNIOSKU należy dołączyć:

ZAŚWIADCZENIE (Załącznik nr 3) od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej II stopnia w zawodzie muzyk wokalista.