OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

Drodzy Rodzice / Drodzy Uczniowie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Szkoły :

Uczeń nie uczestniczy w lekcjach stacjonarnych na terenie  szkoły muzycznej jeśli:

– przebywa na kwarantannie,

– jest chory.

Prosimy o niezwłoczne informowanie szkoły o przebywaniu ucznia na kwarantannie.

Uczeń zdrowy, przebywający na kwarantannie, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia (mail na pocztę służbową nauczyciela lub sms) może odbywać lekcje indywidualne online w godzinach ustalonych z nauczycielem.  Nauczyciele zajęć grupowych na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia przekazują uczniowi niezbędne materiały do pracy własnej.

Uczeń zdrowy (nie przebywający na kwarantannie) uczestniczy w zajęciach stacjonarnych w szkole muzycznej, nawet jeśli w szkole ogólnokształcącej realizuje nauczanie na odległość.

Prosimy o przestrzeganie na terenie szkoły wszystkich zasad bezpieczeństwa wskazanych w Zarządzeniu .

Wszystkim życzymy zdrowia.

Teresa Taradejna

Dyrektor PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie